§ 1
Klubbens navn er VIPPERØD BADMINTONKLUB.

Klubbens hjemsted er Vipperød hallen, Rensdyrvej 2, 4390 Vipperød.
Formålet er, at samle beboere i området til badmintonspil. Nye medlemmer optages i det omfang der er plads.

§ 2
Klubben er tilsluttet Sjællands Badmintonkreds, under Dansk Idrætsunion samt DGI Nordvestsjælland.

§ 3
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 3 uger varsel af bestyrelsen. På dagsordenen skal forefindes følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent / Fremlæggelse af budget
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

§ 4
Bestyrelsen kan med 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hvis 25% af medlemmerne forlanger det, skal bestyrelsen inden 3 uger indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel. Medlemmernes krav om ekstraordinær generalforsamling skal indsendes til formanden med det fornødne antal underskrifter samt forslag til dagsorden.

§ 5
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt og begrundet i hænde, senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 6
Vipperød badmintonklubs bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, for en 2 årig periode, således at 2 medlemmer afgår i lige årstal, og 3 medlemmer afgår i ulige årstal. Bestyrelsen kan evt. udvides med 2 medlemmer efter behov, frem til næste generalforsamling. Dog således at der ikke opstår lige medlemstal i bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges 1. og 2. suppleant for 1 år.
Valgbar til bestyrelsen er enhver over 18 år, der er stemmeberettiget i klubben.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, kasserer m.m.
Bestyrelsen tegner klubben med kassereren som underskriftansvarlig.
a) Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål, og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed, men er i øvrigt over for generalforsamlingen ansvarlig for sine dispositioner.
b) Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
c) Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, men skal føre medlemskartotek, kasseregnskab samt referat for bestyrelsesmøder.
d) Begrundede kontingentændringer foreslås af bestyrelsen, men skal vedtages på generalforsamlingen hvert år.
e) Regnskabsåret er 1/4 til 31 / 3.

§ 7
Bestyrelsen kan nedsætte spillerudvalg eller andre udvalg, der kan varetage turneringer eller enkelt arrangementer i klubbens interesse.

§ 8
Generalforsamlingen vælger 1 revisorer for en 1–årig periode, Hvert år vælges en revisor suppleant. Revisor og revisorsuppleant kan vælges udenfor medlemskredsen.

§ 9
Ved alle valg skal vedkommende være til stede eller have erklæret sig villig til at modtage valg.

§ 10
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 14 år ved personligt fremmøde. For medlemmer under 14 år, har forældre / værge én stemme pr. medlem ved personligt fremmøde.

§ 11
Overtrædelse af gymnastiksalens eller hallens reglement samt usportslig optræden, kan afstedkomme karantæne eller bortvisning, alt efter bestyrelsens beslutning.

§ 12
Benyttes en tildelt bane ikke 3 gange i træk, uden afbud til bestyrelsen, kan denne fratage den tildelte bane.

§ 13
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette på en generalforsamling.

§ 14
Foreningens ophævelse kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger indenfor 2 måneder.
Foreningens midler skal i så tilfælde anvendes til fordel for dansk idræt, i særdeleshed badminton.

§ 15
Rettigheder for passive medlemmer:
a. Undtagelsesvis afløser ved timeleje (max. 5 gange)
b. Har ikke fast bane tid. Og kan ikke deltage i fællestræning og turneringer.
c. Kan deltage i klubarrangementer mod fuld betaling.
d. Har stemmeret ved generalforsamling.

Vedtægterne er vedtaget den 14. oktober 1981 og ændret på ekstraordinær generalforsamling de18. april 1985, den 18. april 1991, den 11. juni 1996, den 21. april 2001, den 27. april 2010 og den 10. april 2013