lndbydelse til generalforsamling i Vipperød Badmintonklub
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00-22.00 - Forsamlingslokalet - Vipperød.

Fra kl. 18.00-19.00 - er der fælles spisning.
Tilmelding til spisning senest 23. april 2019 - mail: formand@vipperoed­badmintonklub.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:
§3 -Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen.
På dagsordenen skal foreflndes følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3. Valg af stemmetællere.

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af revideret regnskab.

6. lndkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent / Fremlæggelse af budget

8. Valg af bestyrelse

9. Valg af bestyrelsessuppleanter.

10. Valg af revisor.

11. Valg af revisorsuppleant.

12. Eventuelt.


§5. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt og begrundet i hænde senest 2 uger før


P.B.V.
Stig Nielsen
40570484