Indbydelse til generalforsamling i Vipperød Badmintonklub tirsdag den 24. april 2018 – kl. 19.00-22.00 – Forsamlingslokalet – Vipperød.

Fra kl. 18.00-19.00 – er der fælles spisning.
Tilmelding til spisning senest 17. april 2018 – mail: formand@vipperoed-badmintonklub.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:
§3 - Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen.

På dagsordenen skal forefindes følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
3. Valg af stemmetrællere.
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
6. lndkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent / Fremlæggelse af budget
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af revisor.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

§5. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt og begrundet i hænde, senest 2 uger før.


P.B.V.
Stig Nielsen
40570484